สมัครสมาชิกหรือต่ออายุ

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก สปน. ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การสมัครเป็นสมาชิก ได้ โดย  แบบฟอร์ม  เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้ว กรุณากรอกข้อมูล และส่งมาที่

สมาคมความปลอดภัยทางน้ำ

เลขที่ 1122 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 • วิธีการชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านธนาคาร
  ชื่อบัญชี “สมาคมความปลอดภัยทางน้ำ” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 057-3-61804-1
 • ยืนยันการสมัครผ่านส่งโทรสาร
  ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งชื่อบริษัท มาที่ โทรสารหมายเลข 027033535
 • ยืนยันการสมัครผ่านอีเมล
  ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งชื่อบริษัท มาที่ อีเมล [email protected]
 • ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0819082893

ประเภทสมาชิก

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำและเป็นนิติบุคลซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกันกับความปลอดภัยทางน้ำซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกับเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสามัญ หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกันกับความปลอดภัยทางน้ำซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกวิสามัญ

อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 500.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมปีละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 500.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมปีละ 5,000.00บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 500.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมปีละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับ

บริการด้านวิชาการ

บริการข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม