เผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับยานพาหนะทางน้ำทุกประเภท ท่าจอดเรือ ท่าเทียบเรือ ท่าเรือ ทำการฝึกอบรมบุคลากรทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั่วไป
ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำระหว่างสมาชิก และให้ความร่วมมือตามคำร้องขอของหน่วยงานราชการภายใต้กรอบความตกลงช่วยเหลือการกู้ภัยทางน้ำของสมาคม
กำกับ ดูแล และบริหารศูนย์เครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำของสมาคม
จัดให้มีการฝึกซ้อมการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำและการกู้ภัยในหมู่สมาชิกและหน่วยราชการ
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการระงับเหตุฉุกเฉินและการกู้ภัยระหว่างสมาชิกและหน่วยราชการที่ร้องขอ
ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม
เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการในด้านความปลอดภัยทางน้ำแก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป ภายใต้อนุสัญญาโครงการระหว่างประเทศ
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสังคมของสมาชิก
การดำเนินการของสมาคมจะเน้นทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังผล ประโยชน์ และเข้าไปมีบทบาทใดๆ ทางด้านการเมือง ทั้งนี้ไม่มีการตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด
จัดทำคู่มือและเอกสารมาตรฐานสินค้าและงานบริการ ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน ด้านความปลอดภัยทางน้ำ
ดำเนินการด้านสาธารณกุศลแก่ผู้ประสบภัย และสมาชิก